הסבר נוסף על התראות
דף זה מרחיב בנושא התראות

פרק זה כולל את הנושאים הבאים:

  • נמעני ההתראה
  • התראות רגילות והתראות מותאמות אישית
  • תאריכי התראות של התראות רגילות ושל התראות מותאמות אישית
  • התראות והודעות התראה
נמעני ההתראה

ההתראות מוצגות למשתמשים ספציפיים במערכת המוגדרים בתור "נמעני ההתראה". לכל התראה שמוצגת עבור כל נמען, שולחת המערכת גם הודעת התראה בדואר אלקטרוני, פעם ביום, עד למועד בו בוטלה ההתראה עבור הנמען.

להתראה בודדת יכולים להיות יותר מנמען אחד, וכל אחד מהנמענים מקבל התראה בנפרד ויכול לשלוט בה בנפרד.

התראות רגילות והתראות מותאמות אישית

התראות רגילות לעומת התראות מותאמות אישית:

  • התראות רגילות נוצרות מהתראות-חוזה, שמקושרות לאירועים של החוזה. המערכת יוצרת התראות רגילות בתאריכים קבועים, שהוקצו להתראות החוזה עליהן הן מתבססות.

  • ניתן גם ליצור התראות על ידי כללים מותאמים אישית שאינם קשורים לתאריכים ספציפיים, אלא במקום זה בודקות התקיימותם של תנאים מסוימים. לא ניתן לדעת מראש מתי התראות כאלה תישלחנה, כיוון שזה יקרה אם וכאשר התנאים של ההתראות יתקיימו. במרה זה, ההתראות נקראות 'התראות מותאמות אישית'. כללים מותאמים אישית יכולים לבדוק מידע מתוך מערכת ניהול החוזים או מחוצה לה.

תאריכי התראות של התראות רגילות ושל התראות מותאמות אישית

התאריך שבו מוצגת התראה לראשונה לנמענים שלה נקרא 'תאריך התראה':

  1. תאריך ההתראה של התראות רגילות מוגדר על ידי המשתמש שיוצר את ההתראה. התאריכים של התראות אלה בדרך כלל קודמים לתאריכים של האירועים התואמים שלהם.

  2. תאריך ההתראה של התראה מותאמת אישית אינו נקבע מראש. במקום זאת הוא נקבע על ידי המערכת בהתאם לכלל המותאם מראש שהוגדר עבור התראות כאלה על ידי בחינת המידע שקיים בתוך מערכת ניהול החוזים או מחוץ למערכת זו. לדוגמה, אם כלל קובע שהתראה צריכה להיווצר עבור חוזה בכל פעם ששער החליפין של דולר ארה"ב יורד אל מתחת ל-3.5 ביחס למטבע המקומי, תאריך ההתראה של התראה כזו מתרחש בפעם הראשונה שהמערכת מקבלת מידע כזה בנוגע לדולר ארה"ב (נאמר, משירות אינטרנטי המסופק על ידי הבנק המקומי).

התראות והודעות התראה

ברגע שהמערכת מחליטה שהתראה צריכה להיווצר (תהליך ההחלטה בהתראות רגילות ובהתראות מותאמות אישית הוא שונה, ראה לעיל), היא יוצרת התראה, והתראה זו מוצגת למשתמש בחלק ההתראות.

ברגע שהתראות נוצרות מהתראות של חוזים, התראות החוזים שלהן נמחקות מהחוזה ובמקום זאת מופיעות התראות במסך ההתראות של היישום. ראה הסבר נוסף על התראות להלן.