התראות
התראות והודעות התראה

התראות הן אינדיקטורים של פעולה שיש לנקוט בקשר לחוזים, בהתבסס על אירועים המתרחשים בחוזים אלה. התראות מקבלות ביטוי בשני אופנים - כהודעות-התראה הנשלחות בדואר אלקטרוני לנמעני ההתראה, וכ"התראות" המופיעות בחלון ההתראות. הודעות התראה נשלחות לכל נמען בכל בוקר פעם אחת, החל מהמועד הרשום בהתראה, ועד שהנמען של ההתראה מבטל את ההתראה מחלון ההתראות, או שגורם אחר שקשור להתראה מבטל את ההתראה עבור הנמען.

הבסיס לכל התראה הוא "אירוע", המוגדר ברמת חוזה, ומתאפיין בארבעה פרמטרים - סוג ארוע (מתוך רשימת סוגי ארועים), תאריך, שם ותיאור. לכל "אירוע", בכל חוזה, ניתן ליצור אחת-או-יותר "פקודות" הנקראות "התראות-לחוזה", ומתאפיינות בעצמן בארבעה פרמטרים - ארוע קשור, סוג הודעה (הקובע את מבנה המלל הנשלח בהודעת ההתראה בדואר אלקטרוני, ונוהל ברשימת סוגי הודעות בחלק ה"הגדרות"), תאריך התראה, ורשימת נמענים.

המערכת יוצרת את ההתראות ואת הודעות ההתראה מתוך ה"פקודות" הנ"ל, המכונות "התראות-לחוזה". לכל התראת-חוזה יכולה המערכת להפיק התראה אחת או יותר, יחד עם הודעת התראה מתאימה, בהתאם למספר הנמענים שלה. הודעות ההתראה מופקות על בסיס "סוג ההודעה" שהוגדרה ב"התראת-החוזה", וזו קובעת את המלל של ההודעה והמידע המוצג בה.

התראות ניתן לבטל מתוך חלון ההתראות (ורק מחלון ההתראות). המערכת מאפשרת שליטה גמישה בביטול ההתראות: נמען יכול לבטל רק את ההתראות שלו, את ההתראות שלו יחד עם ההתראות של נמענים אחרים, להפיק מחדש התראה שהתבטלה במועד מאוחר יותר, וכו'.

כדי לקבל מידע על ניהול התראות, כולל ביטולן, ראה הסבר נוסף על התראות להלן.